آئین نامه انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

مقدمه

با وجود اینکه به صراحت در دفاتر راهنمای آزمونهای سراسری دانشگاه تاکید شده است که پذیرفته شدگان هر واحد دانشگاهی  (واحدی که خود داوطلب انتخاب کرده است) بایستی در همان واحد دانشگاهی تا پایان دوره خود تحصیل نموده و تقاضای انتقال به دیگر واحدها را ننماید اما در جهت کمک به تعدادی ازدانشجویان و خانواده محترم آنان که دارای شرایط خاصی بوده یا خواهند شد این آئین نامه تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شود.

 

تعاریف

1- انتقال دانشجو : تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد پذیرفته شده به واحد دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی درهمان رشته و مقطع پذیرفته شده .

2- میهمانی دانشجو : ادامه تحصیل دانشجو در واحد دیگری ازدانشگاه آزاد اسلامی برای مدت معینی در همان رشته و مقطع تحصیلی پذیرفته شده

3- جدول همترازی : جدولی است که واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به درجه و میانگین نمرات آزمون ورودی دوره های تحصیلی و دوری ازمرکز(تهران) وبدی آب و هوا به ده گروه طبقه بندی شده و براساس این جدول و ضوابطی که در آئین نامه آورده  شده  است  انتقال و میهمانی دانشجویان حائزشرایط انجام می گردد.

 

انتقال و میهمانی در شرایط کلی

 

 ماده 1 : جدول همترازی

1-1): انتقال یا میهمانی به گروه1جدول همترازی یعنی واحدهای دانشگاهی مستقر در شهر تهران ممنوع است .

2-1): انتقال یا میهمانی از گروه 3 به  گروه 2 جدول همترازی  تا حداقل  سقف ده درصد ظرفیت پذیرش واحد  با موافقت  واحدهای  دانشگاهی  مبداء و مقصد مجاز است و انتقال یا میهمانی بیش از سقف مذکور باموافقت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی.

1-3):انتقال یا میهمانی درداخل واحدهای یک گروه(گروه های هم سطح)با موافقت دانشگاه آزاد اسلامی امکانپذیر است.(به استثنای گروه 1و2)

4-1):انتقال یامیهمانی درداخل گروه2جدول همترازی باموافقت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی امکانپذیر است.

5-1):انتقال یامیهمانی ازگروههای بالای جدول همترازی به گروههای پائین جدول همترازی امکانپذیر است.

6-1):انتقال از گروه های پائین جدول همترازی تایک گروه بالاترجدول همترازی صرفاً با موافقت واحد های مبداء و مقصد امکانپذیر است.(به استثنای گروه 1و2)

7-1): انتقال بیش از یک گروه بالاتر و میهمانی بیش از دو گروه بالاتر در جدول همترازی چنانچه  در داخل استان باشد  با موافقت رئیس منطقه و چنانچه خارج از استان باشد  با  موافقت معاونت دانشجوئی  سازمان مرکزی  امکانپذیر است .  (به استثنای گروه 1و2)

8-1): میهمان در جدول همترازی از گروه های  پائین تا دو گروه بالاتر صرفاً با موافقت واحد های مبداء و مقصد امکانپذیر است. (به استثنای گروه 1و2) 

 

 

انتقال و میهمانی در موارد خاص 

 

ماده 2 : دانشجویان متاهل

1-2): انتقال و میهمانی دانشجویان دختر در صورتیکه پس از ثبت نام در آزمون ورودی  دانشگاه  ازدواج کرده  باشند به محل زندگی همسر بدون هیچ  محدویتی انجام می شود  در صورتی  که دانشگاه  محل زندگی  همسر دانشجو  فاقد  رشته تحصیلی دانشجو باشد میتواند به شهر های همجوار که رشته  در آنها  دایر است منتقل گردد.

2-2): انتقال و میهمانی  دانشجویان  دختر که قبل از ثبت نام در آزمون  ورودی دانشگاه ازدواج کرده است به مرکز استان محل زندگی همسر در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین  نفر واحد  مقصد انجام می شود و در صورتیکه نمره آخرین نفر را کسب ننماید به شهر های استان  محل زندگی همسر امکانپذیراست. در صورتی که  دانشگاه  محل زندگی همسر دانشجو فاقد رشته تحصیلی دانشجو باشد می تواند به شهرهای هم جوار  که رشته در آنها دایر است منتقل گردد.

3-2): انتقال و میهمانی دانشجویان پسرمتاهل به محل زندگی همسر به استثنای گروه های 1و2ومراکز استانها پس از بررسی تعداد متقاضیان در صورت امکان انجام می شود . 

ماده 3 : چند دانشجویی

1-3):برای کمک به خانواده هایی که چند دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی دارند در صورت موجود بودن رشته و مقطع تحصیلی  انتقال آنان  به هر یک از گروه های جدول که دیگراعضای خانواده اشتغال به تحصیل دارند امکانپذیراست.(به استثنای گروه 1و2)

2-3):در صورتیکه رشته ومقطع تحصیلی دانشجو درواحد هائی که دیگر اعضای خانواده اشتغال به تحصیل دارند دایر نباشد انتقال یا  میهمانی به شهر های همجوار یا استان محل زندگی والدین امکانپذیر است . (به استثنای گروه 1و2)

3-3):  درصورتیکه متقاضی انتقال  یا  میهمانی در دانشگاه  آزاد اسلامی تحصیل می نماید و یکی دیگرازاعضای خانواده وی در سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه آزاد اسلامی) مشغول به تحصیل باشد دانشجوی دانشگاه  آزاد اسلامی می تواند به واحد دانشگاه آزاد اسلامی شهر محل اشتغال به تحصیل عضو دیگر خانواده ( که غیر از دانشگاه آزاد اسلامی است ) انتقال یا میهمان گردد .  (غیراز گروه 1و2 و مراکز استان )

ماده 4 : فوت

1-4):  در صورت فوت پدر یا مادر دانشجو  پس از ثبت نام  در آزمون  ورودی دانشگاه چنانچه دانشجو تنها فرزند و یا سرپرست خانواده باشد انتقال  وی به محل زندگی والدین امکانپذیر است.

2-4): در صورت فوت پدر یا مادر دانشجو  پس از ثبت نام  در آزمون  ورودی

در صورتیکه  دانشجو مشمول  تبصره (1) نگردد به مدت دو  نیمسال میهمان به محل زندگی والدین امکانپذیر است .

3-4): در صورت فوت پدر یا مادر دانشجو (همزمان یا غیر همزمان)پس از ثبت نام درآزمون ورودی دانشگاه انتقال دانشجو به محل زندگی والدین امکانپذیر است.

4-4):در صورت فوت همسر دانشجویان  دختر پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه  چنانچه دارای فرزند باشند انتقال دانشجوی  دختر به  محل زندگی والدین خود امکانپذیراست و در صورتیکه فاقد فرزند باشد به مدت دو نیمسال میهمانی به محل زندگی والدین امکانپذیر است.

ماده 5 : دانشجویان کارمند دولت

دانشجویان  کارمند  دولت  در صورت ارئه حکم انتقال  اداری پس از ورود به دانشگاه و معرفی نامه از بالاترین  مقام  سازمان ذیربط هر یک از گروه های جدول همترازی امکانپذیر است .

ماده 6 : بیماران خاص و معلولین

انتقال  و میهمانی  دانشجویانی  که  مبتلا به بیماری صعب العلاج  و مصدومیت و ضایعات پیشرفته و یا دارای معلولیت می باشند در صورتیکه امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی وتایید پزشک معتمد واحد (فرم شماره 3 پیوست آئین نامه ) در صورت موافقت کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی به هر یک از گروه های جدول همترازی امکانپذیر است.

 ماده 7 : دانشجویان شاهد و ایثارگر

انتقال و میهمانی همسر و فرزندان  شهید و مفقودالاثر آزادگان و همسر و فرزندان آنان جانبازان بالاتر از 40 درصد وهمسرو فرزندان جانبازان بالاتر از50 درصد به کلیه  واحد های دانشگاه  آزاد  اسلامی پس از تایید کمیسیون  ایثارگران سازمان مرکزی بلامانع است ( بقیه موارد مربوط به خانواده های ایثارگران بر اساس آئین نامه ای که قبلاً تنظیم و تصویب شده کماکان توسط کمیته مربوط بررسی و پیشنهاد شده و پس ازتصویب ریاست دانشگاه مراتب توسط حوزه معاونت دانشجوئی انجام خواهد شد .)

 

ماده 8 : هیات علمی

1-8): انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هر یک از گروه های جدول همترازی در چهارچوب تفاهم نامه(موضوع بند 2-8 این ماده ) امکانپذیر است .

2-8):در صورت همکاری متقابل وزارت خانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش  پزشکی  و همچنین  سایر موسسات آموزش عالی  کشور که با دانشگاه  آزاد  اسلامی تفاهم نامه مربوط را امضاء کرده باشند و نسبت  به انتقال فرزند و همسر اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند دانشگاه آزاد اسلامی نیز نسبت  به انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت موسسات مزبور  با مرتبه علمی مربی و بالاتر به شرط ارائه  معرفی  نامه از وزارتخانه های مذکور و سایر موسسات مذکور  به هر یک از گروه های جدول همترازی طبق مقررات اقدام خواهد نمود. 

 

سایر موارد 

 

ماده 9 : طرح آموزش معلمان

با توجه به اینکه ترم تابستان برای رشته های آموزش معلمان  ( کاردانی رشته آموزش ابتدایی ،علوم تجربی ، زبان و ادبیات فارسی ، ریاضی ، دینی و عربی و آموزش زبان انگلیسی  و کارشناسی ناپیوسته رشته دبیری آموزش ابتدائی ، علوم تجربی  ، زبان و  ادبیات فارسی ،  ریاضی  ،  زبان انگلیسی و الهیات  و معارف اسلامی )  اجباری می باشد  واحد های دانشگاهی می بایست  درخواست  انتقال  و میهمانی اینگونه دانشجویان از ترم تابستان برابر ضوابط فوق بررسی نمایند.

 

ماده 10 : دانش آموزان ممتاز مدارس سماء

انتقال فارغ التحصیلان  ممتاز مدارس سماء  که با  شرکت در آزمون  سراسری دانشگاه پذیرفته می شوند به واحد دانشگاهی محل زندگی والدین  با داشتن شرایط زیر بلامانع است.

1-10): نفر اول همکلاسیهای خود در سال آخر دبیرستان باشد .

2-10): در تمام  مدت تحصیل در دبیرستان مردود نشده و در درس یا دروس تجدیدی نداشته باشد .

3-10): در سال آخر دبیرستان درهیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته و میانگین نمرات سال آخر تحصیل وی کمتر از 16 نباشد .

4-10): اعطاء  امتیاز فوق با معرفی  فارغ  التحصیلان  ممتاز از طرف  واحد دانشگاهی  و تایید  مراتب  توسط ریاست سماء بایستی توسط معاونت دانشجویی دانشگاه انجام گیرد . 

تبصره ): رشته های  پزشکی  و دندانپزشکی  مستقر در تهران از این امر مستثنی می باشند .

 

ماده 11 : متفرقه

درمواردی که دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی واجد شرایط هیچ یک از موارد آئین نامه نباشد ولی مشکل دانشجو خاص باشد در خواست  دانشجو به همراه مدارک و مستندات در کمیسیون انتقالات واحد طرح و در صورت تایید  کمیسیون مدارک و نظریه کمیسیون انتقالات به  معاونت دانشجویی  سازمان مرکزی ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد  بدیهی است واحد های دانشگاهی در این خصوص بایستی دقت نظر لازم مبذول داشته واز ارسال موارد غیر ضروری خودداری نمایند. 

حسن نظارت بر اجرای  این آئین نامه به عهده  روسای واحد ها و مناطق یازده گانه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. 

 

 

مدارك مثبته لازم جهت هر يك از مواد آئين نامه به شرح زيرمي باشد:

ماده 1 : جدول همترازي

- اخذ درخواست دانشجو با شرح كامل و جزئيات

- اخذ كليه درخواستها در مهلت مقرر  و رسيدگي به آنها در كميسيون نقل و انتقال و اعلام نتيجه به دانشجو 

ماده2 : ازدواج

- تصوير برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين

- تصوير برابر اصل شده صفحات اول تا چهارم سند ازدواج

- اصل گواهي محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج

- گواهي اشتغال بكار يا سكونت همسر در شهر واحد مقصد

ماده 3 : چند دانشجو در يك خانواده

- اصل گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان

- تصوير برابر اصل شده و صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجويان

- تصوير برابر اصل شده كليه صفحات شناسنامه والدين دانشجو

ماده 4 : فوت والدين 

- تصوير برابر اصل شده گواهي فوت

- تصوير برابر اصل شده تمامي صفحات شناسنامه دانشجو و والدين

- تصوير برابر اصل شده حكم سرپرستي يا قيم نامه 

ماده 5 : دانشجويان كارمند دولت

- اصل حكم انتقال اداري از بالاترين مقام سازماني مربوطه

- اصل گواهي شروع به كار در اداره شهر مقصد 

ماده 6 : بيماران خاص ومعلولين 

- اصل مدارك بيماري مربوط به دانشجو

- اظهارنظرپزشك معتمد واحد

- واريز مبلغ 50000 ريال به حساب 1580 بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و ارسال مدارك به سازمان مركزي در ضمن شماره تلفن دانشجو در ذيل مدارك ارسالي ذكر گردد. 

ماده 7 : اعضاي خانواده ايثارگران

جهت همسر و فرزندان شهداء و مفقود الاثران:

- اصل گواهي از اداره كل بنياد شهيد

- تصوير كارت مربوط به خانواده شهداي والا مقام

- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه دانشجو

جهت جانبازان و همسر و فرزندان آنان:

- اصل گواهي از اداره كل بنياد جانبازان

- تصوير كارت مربوط به جانباز

- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات جانباز و همسرش

- تصوير برابر اصل شده شناسنامه دانشجو

جهت آزادگان ، همسر وفرزندان آنان

- اصل گواهي از بنياد آزادگان

- تصوير كارت مربوط به آزاده

- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه آزاده و همسرش

 - تصويربرابراصل شده شناسنامه دانشجو 

ماده 8 : هيات علمي 

- ارائه آخرين حكم كارگزيني عضو هيات علمي

- تصوير برابر اصل شده تمامي صفحات شناسنامه دانشجو و عضو  هيات علمي

- ارائه معرفينامه از محل كار عضو هيات علمي مبني بر تمام وقت و رسمي بودن عضو هيات علمي

تبصره :   برابر اصل نمودن مدارك مثبته مربوط به هر يك از مواد آيين نامه بايستي توسط واحد مربوطه با درج مهر واحد يا بطور رسمي از طريق دادگستري يا مجتمع قضايي صورت پذيرد.